Geçtiğimiz aylarda Genel Merkez kararı ile görevden alınan MHP Çerkezköy İlçe eski Başkanı Mustafa Ordu ‘hedef’ yükseltti. Mustafa Ordu ve arkadaşları olarak değişimi şart gördükleri Tekirdağ’a 13 sayfalık seçim beyannamesi hazırladıklarını kaydeden Mustafa Ordu; “Bu projemizin başarılı olmasını sağlayacak seçmenlerin profilini daha şimdiden oluşturmaya başladık. Tekirdağ’ın en ücra köşesindeki vatandaşlarımıza bile ulaşıyoruz” dedi.
Çerkezköy Havadis- MHP Çerkezköy İlçe eski Başkanı Mustafa Ordu, dün düzenlediği basın toplantısında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne talip olduklarını açıkladı.
“İNŞALLAH TEKİRDAĞ’A KATKIMIZ OLUR”
Çıktıkları bu zorlu yolda amaçlarının Tekirdağ’a katkı sağlamak olduğunun altını çizen Mustafa Ordu; “İnşallah Cenab-ı Allah bizleri utandırmaz ve başarılı olmamızı nasip eder. Bizler Tekirdağ’ın her köşesindeki vatandaşımıza katkı sağlamak amacı ile bu yola çıktık” diye konuştu.
ADRES BELİRTMEDİ
Yaptığı açıklama ile Büyükşehir’e resmen talip olduğunu vurgulayan Mustafa Ordu, seçimlere hangi parti ile katılacağını ise belirtmedi. ‘Mustafa Ordu’ isminin sadece Çerkezköy ile sınırlı olmadığını vurgulayan Ordu, Malkara, Şarköy, Hayrabolu ve Muratlı gibi diğer ilçelerde de kendisine büyük destek olduğunu belirtti.
13 SAYFALIK SEÇİM BEYANNAMESİ
Mustafa Ordu ve arkadaşlarının Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi için hazırlamış oldukları 13 sayfalık seçim beyannamesinin tamamını aşağıda okuyabilirsiniz.

TEKİRDAĞ’DA DEĞİŞİM ŞART!
Seçim Beyannamesi

Özgürlükler ve demokrasinin yaşam alanı olarak yerel yönetimler, toplam demokrasi kalitesinin oluşumunda en önemli araçlardan biridir.Yerel yönetimlerdeki ana stratejimiz de zaten insanımızı evinde, mahallesinde, şehrinde mutlu kılmaktır.
Bu mutluluk, yalnızca şehrin altyapı hizmetleriyle değil, aynı zamanda şehirde yaşayan herkesin, aidiyet duygusunu yüceltici, şehriyle gurur duyan bir atmosferin oluşmasıyla mümkündür.
Zamanımızda insana saygı ve insan odaklı düşünce, yerel yönetim uygulamalarının ruhunu teşkil eder.
Yerel yönetim anlayışımız, her türlü ayırımcılığı reddeden ve eşit hizmet ilkesini esas alan, ayrı gayrı gözetmeden demokratik bir yönetişim vizyonuna dayanır.
Cumhuriyetin temel değerlerine bağlılık, hizmet anlayışımızın esasını oluşturur.
Mustafa Kemal Atatürk’ün “muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmak” vizyonunu gerçekleştirmek ise temel amacımızı oluşturur.
Bunun için kaynakları israf etmeyen hizmet, insana saygı, zamana saygı ve şehrin geleceğine saygı esastır!
Söz konusu olan gelecek ise, Türkiye’mizin yarını, her ilimiz gibi Tekirdağımızın da hak ve sorumluluğundadır. Tekirdağ, Türkiye’nin geleceğinde hem söz sahibidir, hem sorumluluk sahibidir.
Bu yüzden diyoruz ki;
Tekirdağ seçimleri, bir siyasi partinin seçim kazanması meselesinden çok daha ötededir. Bu seçim, daha güçlü bir Türkiye için vazgeçilmez olan Tekirdağ ı, hak ettiği güce ve yeteneğe yeniden kavuşturma meselesidir.
Tekirdağ, kalkınmanın öncüsü, Türkiye’nin aydınlık yüzü ve geleceğe koşan dinamosu olmalıdır. Tekirdağ estetiğini ve ruhunu kaybetmiş bir şehir olarak yaşayamaz. Bu şehrin varoşlarından merkezine kadar bir yeniden diriliş hamlesi yapması zaruridir.
Bugüne kadar TEKİRDAĞ ve ilçe belediyelerine hakim olan rantçı yönetim anlayışla sorunlar çözülemediği gibi; rantçı anlayış her dönem kendinden sonra gelen yönetime katlayarak yeni sorunlar devretmiştir.
2014 seçimlerinden sonra yürürlüğe girecek bütün şehir kanunu aynı anlayışla uygulanması durumunda mevcut sorunlar çözülemeyeceği gibi oluşacak sorunlarla TEKİRDAĞ yaşanamaz bir şehir haline gelebilir.
Onun için TEKİRDAĞ DA RANT İÇİN DEĞİL YALNIZCA HİZMET İÇİN DEĞİŞİM ŞART diyoruz.
MUSTAFA ORDU ve arkadaşları olarak Tekirdağ’da ŞART olan DEĞİŞİM’in gücünü ve enerjisini taşıyoruz.
Değişim anlayışımız gücümüzü ve hizmet yeteneğimizi anlatıyor. Belediyede uygulayacağımız yönetim ve yöntemlerimiz ile TEKİRDAĞ DA gerçek bir değişim ancak Mustafa Ordu ve arkadaşları ile olacaktır.
NASIL BİR DEĞİŞİM?
Mümkün olduğunca suç, şiddet ve yasa dışı olaylardan arındırılmış, emin ve güvenli bir kent;
Hava, gürültü, su ve toprak kirliliği olmayan, doğası ve doğal kaynakları korunan bir çevre;
Yeterli istihdam olanaklarının yaratılarak ekonomik kalkınmadan pay alabilme şansının ve kişisel ekonomik özgürlüklerin sağlanması;
Mahremiyet ve dokunulmazlığın garanti edildiği, sağlıklı, satın alınabilir, yeterli konut stokunun sağlanması;
Toplu taşım, özel arabalar, yayalar ve bisikletliler gibi tüm yol kullanıcıları arasında, birbirinin hareket kabiliyetini ve dolaşım özgürlüğünü kısıtlamayan uyumlu bir düzenin sağlanması;
Beden ve ruh sağlığının korunmasına yardımcı çevrenin ve koşulların sağlanması;
Yaş, yetenek ve gelir durumu ne olursa olsun, her birey için spor ve boş zamanlarını değerlendirebileceği olanakların sağlanması;
Geçmişten günümüze farklı kültürel ve etnik yapıları barındıran toplulukların barış içinde yaşamlarının sağlanması;
Tarihi yapı mirasının duyarlı bir biçimde restorasyonu ve nitelikli çağdaş mimarinin uygulanmasıyla, uyumlu ve güzel fiziksel mekânların yaratılması;
Yaşama, çalışma, seyahat işlevleri ve sosyal aktivitelerin olabildiğince birbiriyle ilintili olmasının sağlanması;
Çoğulcu demokrasilerde, kurum ve kuruluşlar arasındaki dayanışmanın esas olduğu kent yönetimlerinde, gereksiz bürokrasiden arındırma, yardımlaşma ve bilgilendirme ilkelerinin sağlanması;
Kararlı ve aydın yapıdaki tüm yerel yönetimlerin, doğrudan ve dolaylı olarak ekonomik kalkınmaya katkı konusunda sorumluluk sahibi olması;
Yerel yönetimlerce ekonomik kalkınma ile çevrenin korunması arasında uzlaşmanın sağlanması;
Erişilebilir, kapsamlı, kaliteli mal ve hizmet sunumunun yerel yönetimin, özel sektör ya da her ikisinin ortaklığı ile sağlanması;
Yerel doğal kaynak ve değerlerin, yerel yönetimlerce, akılcı, dikkatli, verimli ve adil bir biçimde, beldede yaşayanların yararı gözetilerek, korunması ve yönetimi;
Bireyin, sosyal, kültürel, ahlaki ve ruhsal gelişimine, kişisel refahına yönelik kentsel koşulların oluşturulması;
Kişilerin yaşadıkları beldenin, beldeler arası ilişkilerine doğrudan katılma konusunda özgür olmaları ve özendirilmeleri;
Yerel yönetimlerin, tüm bu hakları bütün bireylere cinsiyet, yaş, köken, inanç, sosyal, ekonomik ve politik ayrım gözetmeden, fiziksel veya zihinsel özürlerine bakılmadan, eşit olarak sunulmasını sağlamakla yükümlü olması;
ŞEFFAF BELEDİYECİLİK ( e-belediye)
Bilgilerin ve belediye ile ilgili yatırım ve planların Internet kanalıyla halka sunulması şeffaf belediyeciliğin gereğidir. e-belediye projesinin halka açık başka bir kolaylığı vergi ve diğer belediye ödemelerinin sanal veznelere ödenmesidir.
e-belediyenin, kentin kamu yatırımlarındaki iktisadi verimlilik, eşzamanlı revizyon ve yapılanma planları, doğru ve güncel veri envanterinin elde tutulması, kontrol ve erişim kolaylığı yönüyle acilen uygulanması sağlanacaktır.
BELEDİYE İŞTİRAKLERİ VE ÇALIŞAN PERSONEL
Genişleyen sınırlar ve şartlar içerisinde ihtiyaç duyulan yeni şirketler kurulacak, şirketlerde çalışan personel ve işçi sayısı arttırılarak TBB ve bağlı kurum ve şirketlerde sendikasız işçi kalmayacaktır.
Çalışanların ve ailelerinin eğitim, sağlık, ikamet gibi ihtiyaçları karşılanarak ücret artışları ve sosyal hakları günün şartlarına uygun seviyeye yükseltilecektir.Bu sayede Tekirdağ halkının en iyi hizmeti alması sağlanacaktır
DEPREM RİSK ANALİZİ
Ülkemizin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğinden hareketle, Tekirdağ için yapılacak planlamada dikkat edilecek en önemli hususlardan biri, deprem zararlarına karşı gerekli önlemlerin alınmasıdır.
Birinci derece deprem kuşağında olan Şehrin mevcut bina envanteri çıkarılıp, zayıf yapı ve şebekeler desteklenecek, acil durum plan ve programları hazırlanarak uygulamaya konulacaktır.
Halkın deprem tehlikesi ve alınması gereken tedbirler konusunda bilinçlendirilmesi için eğitim çalışmaları yapılacak, zaman geçirilmeden acil müdahale ve kurtarma planları geliştirilerek, olası afet sonrasında uygulanması gereken acil durum etkinlikleri belirlenecektir.
KENTSEL DÖNÜŞÜM
Mustafa Ordu ve arkadaşları anlayışındaki belediyede kentsel dönüşümün rantsal dönüşüm olması engellenecektir.Şehrimizde başarılı bir kentsel dönüşüm için, mevcut yapı stokunun yeni deprem yönetmeliğine uygun hale getirilmesi yanında, yeterli sosyal donatı olan toplumun tüm kesimlerinin bir arada huzur içinde yaşayacağı yeni konut alanları üretilecektir.
Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında birçok semtimizde var olan çarpık yapıların yerine yeşil alanı, otoparkı, okul, hastane ve alışveriş merkezleriyle toplu ulaşımın sağlandığı, sağlıklı ve konforlu toplu konut projeleri ile Tekirdağ gerçek çağdaş bir kent olacaktır.
Projeler bölge halkının görüşleri alınarak Belediye tarafından hazırlanacak, ruhsat harçlarının sadece dörtte biri tahsil edilecek ve yapı denetim ücretleri belediye tarafından karşılanacaktır.
SOSYAL PROJELER
11 İLÇEYE KADIN SOSYAL HİZMET MERKEZİ
Kadınlarımız için sosyal, ekonomik ve eğitime yönelik projeler acilen hayata geçirilecektir.
Bu amaçla her ilçemize bir adet olmak üzere en az 11 adet kadın sosyal hizmet kompleksi yapılacaktır.
Bu komplekslerin içinde yüzme havuzu, spor merkezi, meslek edindirme ve sosyal eğitim alanları, kreş gibi birimler mutlaka bulunacaktır.
ÖĞRENCİLERE BURS
Öğrencilerimize her yıl milli eğitim bakanlığı ile koordineli olarak karşılıksız burs verecek şekilde düzenleme yapılacaktır.
Gençlere yönelik eğitim, spor ve kültür hizmetleri arttırılacak, Tekirdağ’ın her ilçesinde halkın ücretsiz yararlanacağı spor aktivite alanları ve parklar oluşturulacaktır.
ENGELLİ YAŞAM KOMPLEKSLERİ
Engelli vatandaşlarımızın bilgi envanteri çıkarılıp, eğitimden-spora, rehabilitasyondan-eğlenmeye kadar tüm gereksinimlerinin karşılandığı engelli yaşam kompleksleri kurulacaktır. .
YENİ SAĞLIK MERKEZİ
Belediye, sağlık hizmetleri sunmada etkin hale gelecek, yeni sağlık birimleri ve gezici sağlık ekipleri ile özellikle sağlık güvencesi olmayan vatandaşlarımızın tarama ve tedavileri yapılacaktır. Yaşlı ve bakıma muhtaçlara evinde bakım hizmeti verilecektir.
TEKİRDAĞ’I KONU ALAN ARAŞTIRMALARA DESTEK
Namık Kemal üniversitemizle birlikte çalışılacak, yüksek lisans, doktora ve her aşamadaki Tekirdağ konulu tüm çalışmalar ile Tekirdağ’ı konu alan şiir, roman ve müzik çalışmaları belediye tarafından desteklenecektir. Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel konferans, kongre ve sempozyumlara ağırlık verilecek ve ilimizde bir Medeniyetler Araştırma Merkezi kurulacaktır.
SANAT VE KÜLTÜRÜN MERKEZİ TEKİRDAĞ
Güzel Tekirdağ ımızdaki sanat ve kültür faaliyetleri ve merkezleri oldukça yetersizdir. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kent tiyatrosu, kent orkestrası, koro çalışmaları hızla faaliyete geçirilmeli özel topluluklar desteklenmelidir. İlçelere sanat ve kültür faaliyetleri ve merkezleri konusunda yeterli destek mutlaka verilmelidir.
SPOR
Bir şehrin markalaşmasında futbolun önemi asla inkar edilemez. Bizim yerel yönetim anlayışımız, Tekirdağ’da zaten var olan bu kabiliyeti, şehrin dinamizmine katarak Tekirdağ’ımızı süper lige taşıyacaktır.
Tekirdağ ın süper ligde yer alması ancak kente önderlik edebilecek bir yerel yönetim başkanı sayesinde mümkündür.Bugüne kadar Tekirdağ ı süper lige taşıyamayanlar yerlerini yeni önderlere terk etmek zorunda kalmalıdır.
Biliyor ve inanıyoruz ki sporun gelişmesinde, bu anlayış kadar altyapı yatırımları ve bu alandaki gerekli diğer harcamalar etkili olmaktadır.
Amatör sporların her biri bizim için en az futbol kadar önemlidir. Tekirdağ lıların dilediği sporu yapabilmesi için gereken spor kompleksleri inşa edilecektir.
Bu tesislere Tekirdağ lıyı kolay, güvenli ve ucuz ulaştırmak için gerekli düzenlemeleri yapacağız. Spor alanlarının kullanımını teşvik ederek daha sağlıklı bir hemşeri kuşağının oluşmasına yardım edeceğiz.İlçelerde spor tesisi eksikliği yeni geliştirilip gerçekleştirilecek projelerle giderilecektir.
KÜLTÜR SANAT VE TURİZM
TURİZM
Tekirdağ, tüm doğal güzellikleri ve tarihi ve kültürel değerlerine rağmen turizmde hak ettiği yere kavuşamamıştır. Tekirdağ ı turizmde bir marka şehir yapmak en önemli hedeflerimizden biri olacaktır.
Bu amaçla, sağlık turizmi, spor turizmi, kongre turizmi, inanç turizmi gibi alternatif turizm faaliyetleri geliştirilecektir.
FUAR ALANI
Tekirdağ ı ülkemizin ilk ve en önemli fuar kenti olması için yeni fuar alanı yapacağız. Uluslararası Tekirdağ Fuarı, sadece Tekirdağ ın değil, aynı zamanda Türkiye’nin en önemli markalarından biri olacaktır.Fuar alanı özellikle açık hava konserlerinin yapıldığı kentin sosyal merkezi haline getirilecektir.
MÜZELER
Dünyada marka olmuş, turizm, ticaret, kültür ve sanatın merkezi olarak tanınan şehirlerin önemli bir özelliği bu şehirlerde bulunan müzelerdir.
Turizm, ticaret, kültür ve sanatın merkezi olmayı hedefleyen Tekirdağ’da bu konu ihmal edilmiş ve gereken önem verilmemiştir.Bu nedenle Tekirdağ’da müze sayısının arttırılması şarttır.
ÇEVRE
İÇME SUYU
Tekirdağ ın en önemli ve acil sorunu sudur. Mevcut yerel yönetimin ihmali ve dünyadaki gelişmeleri takip etmemesi neticesinde su konusu acilen çözülmesi gereken bir sorun haline gelmiştir.
Tekirdağ ın içme suyunda 2 önemli sorun vardır. Bunlardan biri en az%40 oranındaki su kaçaklarıdır. Bu oran, dünyada kabul gören azami kaçak oranı olan %15 civarındaki değerin çok üzerindedir.Şimdiki yönetim zihniyetinin yapısından kaynaklanan bu hayati sorun, derhal giderilecektir.İçme suyu şebekesinin gerekli yerlerde yenilenerek su kaçağının ortadan kaldırılması Tekirdağ’da su sorununun önemli bir kısmın çözecektir.
Sorunun ikinci kısmı ise Tekidağ’da üretilen suyun %15’lik kısmının barajlardan %85’lik kısmının ise derin su kuyularından temin edilmesidir.Bu durum sürdürülebilir değildir.Acil olarak baraj projeleri geliştirilerek,hizmete sokulmalıdır.
ATIK SU
Mevcut yönetim zihniyetinin bir başka yansıması, atık su olarak karşımızda durmaktadır ve bu durum maalesef Tekirdağ’ın kanayan bir başka yarasını teşkil etmektedir.
Yağmur suyunun ve atık suyun tek şebekede toplanması, arıtma tesisine yağmurlu havalarda aşırı yük getirmekte ve atık sular arıtılmadan doğrudan Marmara denizine veya Ergene nehrine deşarj edilmektedir.
Sanayiden kaynaklanan atık su sorunu Çevre Bakanlığı ile ortak projeler geliştirilerek önlenecektir.Bu sayede yok olma aşamasına gelen Ergene nehri de belli bir süre sonunda yeniden doğal haline kavuşacakıtr.
Tekirdağ da Mustafa Ordu ve arkadaşlarının Belediyecilik yaklaşımı, bu sorunu da kökünden çözecek iradeye ve beceriye sahiptir.

KATI ATIKLAR
Sanayiden ve evsel atıklardan kaynaklanan Çöp sorununda da, Tekirdağ a yakışmayan bir yaklaşım sergilenmektedir. Çöpler, geri dönüşüm ve enerji elde etme hedefleri dikkate alınmadan toplanmaktadır. Geri dönüşümün sağlandığı ve katı atıklardan enerji elde edilen çağdaş bir sistem artık zaman kaybedilmeden gerçekleştirilecektir.

YENİLENEBİLİR ENERJİ
Her çağdaş şehrin bir enerji konsepti vardır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının en önemlilerinden olan, rüzgar ve güneş enerjisi konusunda Tekirdağ büyük bir potansiyele sahiptir.
Ancak maalesef bu potansiyel yeterince değerlendirilmemektedir.Güneş enerjisinden elektrik elde etmek, ayrıca rüzgar enerjisi ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarını kapsayan yeni bir enerji konsepti tanımlamak şarttır.
TARIM ARAZİLERİ
Tarım, modern dünyanın olmazsa olmaz stratejik sektörü halini almıştır. Bilgi toplumunda da insanlar acıkmakta ve azalan temiz su kaynakları, besin kaynakları, bizi bu alanda yeni yöntemler geliştirmeye zorlamaktadır.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki tarım arazileri ile ilgili stratejik bir plan hazırlanacak ve özellikle organik tarımın geliştirilmesini destekleyen politikaların belirlenmesi sağlanacak, tarım ürünlerine dayalı sanayi konusunda yeni girişimlerde bulunulacaktır.
Organik tarımın bizlere sunduğu imkanları Tekirdağ a kazandırmak için Tarım Bakanlığı ile işbirliği yapılacaktır.
YEŞİL BİR TEKİRDAĞ İÇİN, HER YIL BİR MİLYON AĞAÇ
Tekirdağ, ağaç ve yeşil alan açısından son derece fakirdir. Hava fotoğraflarında ve uçaktan bakıldığında beton yığınları ile çıplak dağlardan oluşan bir Tekirdağ herkesi üzmektedir.
Kabul edilemez bu duruma son verilecek ve ağaçlandırma projelerine derhal başlanacaktır.
Civardaki hazine arazilerinde ve düşük vasıflı orman sahalarında, Belediye öncülüğünde tüm kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri seferber edilecek, kent ormanları yapılacak ve bu kapsamda hatıra ormanları teşvik edilecektir.
Tekirdağ büyük şehir sınırları içine her yıl en az bir milyon ağaç dikilecek, bu ağaçlar tüm şehrin görüntüsünü değiştirecektir.

HAVA, GÖRÜNTÜ VE GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ
Tekirdağ’da hava kirliliği diğer iki büyük kentimize göre son yıllarda çok artmıştır. Hava kirliliği ile daha iyi mücadele için Tekirdağ’ın belirli noktalarına konulan ölçüm istasyonları sayısı arttırılarak, sürekli ölçüm yapılacaktır.
Kirliliğe neden olan etkenler ve ürünler daha sıkı takip edilerek caydırıcı önlemler alınacaktır.İnsanımızın adeta üzerine yağan tabelalar, klima dış üniteleri gibi görüntü kirliliği unsurları dikkatle ele alınacak ve insanımızı rahatsız etmeyecek bir çözüme kavuşturulacaktır.
ULAŞIM
ULAŞIM MASTER PLANI
Kentin ulaşım alt yapısı oluşturulurken, tüm ulaşım araçları sistemini kapsayacak şekilde master planlar yapılmalıdır. Maalesef şehrimizin bir ulaşım master planı yoktur.
Ulaşım Master Planı çalışması, yetkin bir planlama grubu ve katılımcılık esasıyla süratle tamamlanacaktır.
Bu planlar 5-10 yıl sonra yeniden “sil, baştan yap” dedirtecek kısa dönemli planlar olmayacak, en az 50 yıl sonrası da düşünülerek sürekli geliştirilebilme özelliğine sahip uzun dönemli planlar şeklinde hazırlanacaktır.
RAYLI SİSTEM YAPILACAK
Metro gibi uzun vadeli, büyük bütçeli, dış kaynaklı yatırımları beklemeden, yine kısa zamanda, çabuk yapılabilecek, az maliyetli, hafif raylı tramvay sistemleri, Devlet Demir Yolları ile ortaklaşa projelendirilecek, Çerkezköy-Çorlu-Muratlı-Tekirdağ hattı yapılarak,yolcu ve kargonun Liman a ulaşımı sağlanacaktır.
KENT İÇİNDE YENİ ULAŞIM GÜZERGAHI
Karayolu ulaşımının Tekirdağ genelinde yaraşır kalite ve işlevde gerçekleşebilmesi için yeni güzergahlar şarttır. Mevcut yolları iyileştirmek bunun için yeterli olamaz.
Çevre yolu kavşaklarının kent içi ve semtlere bağlantılarının sağlanması, bir başka zorunluluktur.
Modern bir kent olarak Tekirdağ, mevcut yollarıyla asla yetinemez. Kent genelinde ulaşımı düzenlemek için İlçeleri de kapsayacak şekilde yeni güzergahlar belirlenecektir.
YENİ OTOBÜSLERLE UCUZ ULAŞIM
Eski otobüslerin yenilenmesi ve Tekirdağlılara çevre dostu, modern otobüslerle hizmet verilmesi, böylelikle giderleri azaltarak ulaşımın ucuzlatılması sağlanacaktır. Akıllı duraklar ile de yolcuların bekleme süresi azaltılacaktır. İlçeler dahil ulaşım sorunu yeniden ele alınacak,yeni hatlar ve güzergahlarla vatandaşların ucuz ve hızlı bir şekilde ulaşım imkanları genişletilecektir.
DENİZİ DAHA İYİ KULLANAN BİR TEKİRDAĞ
Ulaşımda Marmara denizinden daha fazla yararlanmak için hızlı ve güvenli deniz taşıtları ile İstanbul ve Bursa gibi Büyükşehirlere toplu ulaşım sağlanacaktır.
Ayrıca kıyı bandında kısa mesafelerde çalışabilecek küçük deniz taşıtlarından da yararlanılacaktır.
Kıyılarımızda yat limanları yapımı teşvik edilecek, deniz araçları ile ulaşım yaygınlaştırılacaktır.
YENİ OTOPARKLAR
Şehir merkezinde ve ilçelerdeki yollar, araç trafiğinden daha çok otopark amacıyla kullanılıyor. Belediyeler ise ancak sembolik birkaç otopark ile bu açığı kapatmaya çalışıyor.Bu durum kabul edilip sürdürülemez.
Tekirdağ ın tamamını kapsayan bir işletme modeli ile özel sektörü teşvik etmek, belediyenin yapacağı otoparklarla otopark kapasitesini arttırmak, böylece trafiği rahatlatıp, bir yandan da şehrimizi ciddi bir gelire kavuşturmak şarttır.

TÜRKİYE’NİN ÖNCÜSÜ ;TEKİRDAĞ
Tekirdağ, estetiğini ve ruhunu kaybetmiş bir şehir olarak yaşayamaz. Bu şehir; İlçelerin varoşlarından merkezine kadar bir diriliş yapmak zorundadır.
Amacımız; sadece hizmetleri hakkıyla neticelendiren bir belediyecilik değil, aynı zamanda şehrimizin sosyal ve kültürel sermayesini koruyan, kollayan, geliştiren ve onları sosyal güç haline dönüştüren bir belediyecilik yapmaktır.
Amacımız, Tekirdağ ı, iş alemi, üniversitesi, sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışacağı belediyecilik anlayışına yükseltmektir.
Bu anlayış; sadece farklı sektörlerden katkı almak değil, aynı zamanda onlara katkı sağlamak üzerine kurulu bir belediyeciliktir.
Amacımız, sadece Tekirdağ’ın bütün boyutlarıyla ayağa kalkması değil, aynı zamanda bir özgürlükler kenti olarak Türkiye’ye öncülük etmesidir.
Onun için TEKİRDAĞ’da DEĞİŞİM ŞART diyoruz.
Çalışan, üreten, zenginleşen, yenilenen, ulaşımın sorun olmadığı, daha mavi, daha yeşil, suyun korkulmadan içilebildiği, yağmura teslim olmayan, sokaklarında güven ve keyifle yürünebilen, yaşam standardı yüksek, tarihi ve modern binalarının bir arada olduğu, gurur duyduğumuz, lider, mutlu ve yüzü gülen bir dünya kenti için DEĞİŞİM ŞART diyoruz.
ÇOCUKLARIMIZ İÇİN NASIL BİR TEKİRDAĞ İSTİYORUZ?
Çocuklarımız bilgi çağında, küreselleşen, sınırların kaldırıldığı günümüz dünyasında gezerken şehirlerini anlatmak için ne desinler?
Çocuklarımız ileride yaşadıkları şehrin özelliklerini sadece ayçiçeği, buğday,üzüm, rakı ve sanayi ile mi anlatsın?
Güzel, romantik ama Marmara denizinin bir kıyısında unutulmuş bir şehirden mi bahsetsinler?
İstiyoruz ki Tekirdağ bir örnek şehir olsun ve dünyanın her yerinde “TEKİRDAĞ” demek yeterli olsun…
Tekirdağ’ın en önemli özelliği Liman şehri olması ve sanayisidir.
Muhteşem coğrafyasıyla, geniş hinterlandıyla, ülkemiz ortalamasının üzerinde bir kültür seviyesine sahip insanlarıyla Tekirdağ, şehirler liginde üst sıralarda olmayı çoktan hak ediyor.
Gittikçe küçülen dünyamızın sakinlerinden milyonlarca insanın mutlaka görmek isteyecekleri şehirlerden biri “TEKİRDAĞ” olsun…
İşte biz çocuklarımıza böyle bir TEKİRDAĞ bırakalım diyoruz…
MUSTAFA ORDU