SGK’ya borcu bulunan ve ekonomik gelişmeler nedeniyle ödeme zorluğuna düşen ancak 6552 sayılı Kanun kapsamında yapılandırmaya başvurmayanlar, yapılandırması bozulanlar ve yeni oluşan borçlar için 19 Ağustos 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6736 sayılı Kanun ile yeni bir fırsat verildi. Borç yapılandırması için son başvuru tarihi ise 31 Ekim.

sgk_1000x667

YENİ BİR FIRSAT VERİLDİ
SGK’ya borcu bulunan ve ekonomik gelişmeler nedeniyle ödeme zorluğuna düşen vatandaşların ödeme kabiliyetini artırabilmek amacıyla zaman zaman ödeme kolaylıkları içeren borç yapılandırma fırsatları sağlanıyor. Bundan önce, 2014 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin olup 10 Eylül 2014 ve öncesinde tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan kurum alacaklarının yapılandırılması hakkındaki 6552 sayılı Kanunla bu ödeme kolaylığı sağlanmıştı. Bu kapsamda ki taksitler hala devam ediyor. Bu defa 6552 sayılı Kanun kapsamında yapılandırmaya başvurmayanlar, yapılandırması bozulanlar ve yeni oluşan borçlar için 19 Ağustos 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6736 sayılı Kanunla yeni bir fırsat verildi. Tekirdağ Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nce konuya ilişkin yapılan açıklama ise şöyle:

ÇEŞİTLİ BORÇLARI KAPSIYOR
‘‘2016 yılı Haziran ve önceki aylara ilişkin olup, 30 Haziran 2016 ve öncesinde tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan; sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, genel sağlık sigortası primi, isteğe bağlı ve topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı primi, idari para cezaları, Kurumumuzca başka kurumlar adına tahsil edilen; damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, 30 Haziran 2016 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutan üzerinden hesaplanan sigorta primi borç asılları ile bu borçlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı tutarlarını kapsamaktadır. Yapılandırma kapsamındaki borç asılları ile bu borçlar için ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 30 Haziran 2016 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişini oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, bu borçlara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilmektedir.’’

ÖDEME VE TAKSİT SEÇENEKLERİ VAR
‘‘Yapılandırılmış borçların ilk taksit ödeme süresinde tamamen ödenmesi halinde borç aslının tamamı ile hesaplanan Yİ-ÜFE’nin %50’sinin ödenmesi halinde diğer fer’i alacaklar terkin edilecektir. Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar için, peşin veya ikişer aylık dönemler halinde 18 taksite kadar (36 ay) ödeme imkanı getirilmiştir. Yapılandırılan borçlar; peşin veya 6, 9, 12 veya 18 taksit halinde ödenebilecektir. Yapılandırmaya esas tutarlara; altı eşit taksit için 1.045, dokuz eşit taksit için 1.083, on iki eşit taksit için 1.105, on sekiz eşit taksit için 1.15 oranında vade farkı uygulanacaktır.’’

TAKSİT TUTARI TALEP HALİNDE YAPILANDIRILABİLECEK
‘‘Yapılandırma kapsamına giren alacakların; asıllarının kanunun yayımı tarihinden önce ödenmiş olması şartıyla ve 30/06/2016 tarihi itibarıyla aslı ödenmiş fer’i alacağın %40’ının ilk taksit ödeme süresi içinde (ilk taksitin veya peşin ödeme tutarını) ödenmesi halinde aslı ödenmiş fer’i alacağın % 60’ının tahsilinden vazgeçilecektir. Aslı ödenmiş fer’i borçlar için de peşin ve taksitler halinde ödeme imkânı getirilmektedir. Ödeme hakkının kaybedilmiş olması halinde, borçlular ödedikleri tutar kadar bu madde hükmünden yararlandırılacaklardır. Bu maddeye göre ödenecek alacaklarla ilgili olarak tatbik edilen hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak ve buna isabet eden teminatlar iade edilecektir. Kanun kapsamından çıkmış işyerlerine ait 31/12/2014 tarihi veya öncesine ait sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik primi ve idari para cezalarının asılları toplamı 50 Türk Lirasını aşmayan alacaklar ile tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı gibi ferileri ve aslı eklenmiş feri alacaklardan 100 Türk Lirasını aşmayanların tahsilinden vazgeçilmiştir. 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş borçlar ile 6552 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılmış borçların kalan taksit tutarı talep halinde yapılandırılabilecektir. Ödenmiş taksitler taksitlendirme usullerine göre mahsup edilecektir.’’